Polityka prywatności

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Poniższa informacja ma zastosowanie do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach umów (serwisowych oraz o powierzeniu danych) z Klientami , oraz
 • przez przedstawicieli Inet-Support w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub ogólnie pojętych kontaktów biznesowych.

Informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umów powierzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Inet-Support D.Staroń, P. Krzemieński s.c. z siedzibą przy ul. Myśliwska 68  30-718 Kraków NIP 679-25-64-938.

Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Firmę prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe:

Inet-Support D.Staroń, P. Krzemieński s.c.

ul. Myśliwska 68

30-718 Kraków

email: iod@inetsupport.pl

tel:  +48 12 6505400

Pozyskanie danych
Inet-Support zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, nazwę firmy, którą reprezentuje dana osoba oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej. Wymienione dane mogą być uzyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą za pomocą formularzy kontaktowych, w czasie spotkań biznesowych, konferencji.

Dane osobowe przetwarzane są przez Inet-Support w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu została podana podstawa prawna przetwarzania oraz kryteria określenia okresu przetwarzania danych w tym celu.

Cele przetwarzania danych są następujące:

1. Realizacja umowy lub zamówienia
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem a Inet-Support, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane  w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

2. Wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Inet-Support a innym podmiotem
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy Inet-Support a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym Podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy/ zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy/zamówienia  oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego mu wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

3. Realizacja obowiązku sporządzenia i przechowywania dokumentacji
Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO
Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na rzecz Pani/Pana będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, WZ-kach w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja noclegu, etc).

4. Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz obrona przed roszczeniami lub ich dochodzenie
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach zamówienia lub umowy, lub w inny sposób udostępnione Inet-Support mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Firmy oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Firmie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Firma była zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Pani/Pana lub realizacji Pani/Pana praw.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego mu wynagrodzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.

5. Kontakty biznesowe
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy/zamówienia lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez Inet-Support do celu kontaktów biznesowych.
Inet-Support może skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia swojej oferty, zaproszenia na spotkanie organizowane przez nas lub w ramach innych działań marketingowych.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, Inet-Support może także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub inne dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Uprawnienia.

6. Odpowiedź na zapytanie
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
Okres przetwarzania: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych podanych powyżej.
Ta zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania tych danych przed wycofaniem. Ponadto cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem odpowiedzi na zapytanie.

Niepodanie danych – konsekwencje

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem odpowiedzi na zapytanie. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z Inet-Support– podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Dla danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania i uzupełnienia danych;
 3. przenoszenia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda);
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. usunięcia danych.

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
W celu realizacji Pani/Pana uprawnień prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną wyżej.

Informujemy że :

 • w niektórych przypadkach administrator ma prawo odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są w systemach IT Inet-Support na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi firma podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla Klientów (np. zakup licencji na aplikacje), kontaktów biznesowych oraz  działań marketingowych.
Inet-Support nie przekazuje żadnych informacji do państw trzecich ( w rozumieniu RODO) i ewentualne przekazanie jakichkolwiek danych musi zostać zaakceptowane przez Podmiot, których te dane dotyczą w osobnym porozumieniu.